TRANG CHỦ | TIN TỨC | GIỚI THIỆU | TÁC GIẢ | PHIÊN BẢN MỚI | TẢI PHẦN MỀM | LIÊN HỆ | DIỄN ĐÀN
Quảng cáo
Bình sai lưới độ cao phụ thuộc

1. Giao diện chương trình

2. Chức năng của chương trình

        Chương trình bình sai lưới độ cao phụ thuộc: Cho phép soạn thảo, tính toán bình sai chặt chẽ lưới độ cao (theo nguyên lý số bình phương nhỏ nhất). Lưới được bình sai theo phương pháp bình sai gián tiếp, ẩn số là độ cao các điểm cần xác định.

 • Bình sai lưới độ cao theo chiều dài tuyến đo.
 • Bình sai lưới độ cao theo số trạm máy trên một tuyến đo.
 • Chương trình cho phép kiểm tra các tuyến đo trước khi đưa vào tính toán bình sai.
 • Đánh giá độ chính xác độ cao tất cả các điểm, đánh giá độ chính xác chất lượng trị đo.
 • Kết quả bình sai được trình bày dạng bảng theo quy định.
 • Chương trình có thể bình sai các mạng lưới lớn, tốc độ xử lý nhanh.

3. Các tính năng trên hộp thoại

        Chương trình có các menu, các nút lệnh và các nút tùy chọn với các chức năng sau:

*Menu Thao tác tệp : Gồm các menu con sau:

 • Tạo lưới mới: Chức năng tạo mới chương trình, các dữ liệu trong bảng, trong các hộp nhập được xóa trắng để bắt đầu nhập số liệu cho một lưới mới.
 • Đọc số liệu từ tệp: Chương trình cho phép nhập số liệu trực tiếp theo các bảng, các ô nhập, song cũng có thể đọc số liệu từ môt tệp số liệu đã có sẵn (được nhập theo đúng định dạng). Cách soạn thảo một tệp số liệu được trình bày ở cuối trang.
 • Ghi số liệu ra tệp: Chức năng ghi số liệu được nhập trong các, các bảng của chương trình ra tệp theo đúng định dạng. Thuận tiện khi chạy lại lưới vì khi đó ta không phải nhập lại số liệu, mà thay bằng lệnh Ghi số liệu từ tệp.
 • Xuất độ cao điểm ra tệp: Sau khi bình sai xong muốn ghi độ cao ra tệp ta sử dụng menu chức năng này. Kết quả ta sẽ nhận được một tệp chứa tên và độ cao các điểm trong lưới.
 • Xem kết quả: Cho xem kết quả sau khi đã tính toán bình sai, hiển thị kết quả với ba dạng 1.dạng text (không định dạng) và Rich Text Format (có định dạng). Ngoài ra chương trình còn hiển thị kết quả trên nền của phần mềm Word kết quả được kẻ bảng chuẩn.
 • Thoát: Thoát khỏi chương trình đang chạy

*Menu Kiểm tra lưới: Gồm các menu con sau:

 • Tính khái lược: Trước lúc bình sai chặt chẽ phải chạy chức năng này để kiểm tra sơ bộ kết quả đo. Phát hiện sai số thô do vào số liệu hoặc chỉ ra tuyến đo sai để tiến hành đo lại.
 • Kiểm tra tuyến: Kiểm tra các sai số khép của tuyến đo. Có thể kiểm tra với các dạng tuyến đo sau:

       * Tuyến đo nối từ một điểm gốc tới một điểm gốc khác.

        Các điểm trong tuyến lần lượt là: A  1  2  3  B

       * Tuyến đo khép kín (tuyến nối từ 1 điểm gốc tới 1 chính điểm gốc đó)

        Các điểm trong tuyến lần lượt là: A   1  2  3  4  5  A

        Chú ý: Phải nhập số liệu đầy đủ trước khi chạy menu này. Khi chạy xuất hiện bảng sau:

        Cột tên điểm trong lưới tự động load tất cả các tên điểm có trong lưới rất thuận tiện cho việc nhập tuyến kiểm tra. Dưới đây là chức năng của các nút lệnh dùng để soạn thảo các tuyến kiểm tra.

 • Nút lệnh Thêm điểm: Thêm điểm đang được trỏ tới bên cột "Tên điểm trong lưới" vào danh sách các điểm trên tuyến. Ta cũng có thể thêm điểm bằng cách kíck đúp chuột vào tên điểm trong phần "Tên điểm trong lưới" tên điểm sẽ được cập nhật vào tuyến kiểm tra. Hoặc khi đánh tên điểm sau đó nhấn Enter hoặc cũng có thể nhập trực tiếp tên điểm vào danh sách các điểm trên tuyến.
 • Nút lệnh Xoá điểm: Xoá một điểm hiện con trỏ chuột đang trỏ tới trên một tuyến đo.
 • Nút lệnh Đọc tuyến đọc tuyến đã có sẵn từ một tệp số liệu, định dạng của tệp này như sau:
ĐỊNH DẠNG TỆP SỐ LIỆU
GIẢI THÍCH
kDòng 1 ghi tổng số tuyến trong lưới (k)
nt1nt1: Số điểm trong tuyến thứ nhất
Tendiem1

Tendiem1 : Tên các điểm trên tuyến 1 (mỗi tên điểm lằm trên một dòng, tổng số dòng bằng tổng số điểm trên tuyến kiểm tra)

nt2nt2: Số điểm trong tuyến thứ hai
Tendiem2Tendiem2 : Tên các điểm trên tuyến 2 (mỗi tên điểm lằm trên một dòng, tổng số dòng bằng tổng số điểm trên tuyến kiểm tra)
........................................
ntkntk: Số điểm trong tuyến thứ hai
TendiemkTendiemk : Tên các điểm trên tuyến k (mỗi tên điểm lằm trên một dòng, tổng số dòng bằng tổng số điểm trên tuyến kiểm tra)
 • Nút lệnh Lưu tuyến: Lưu các tuyến đo đã được nhập ở bảng ra tệp để thuận tiện khi chạy lại lưới. (tệp ghi ra có định dạng giống như bảng trên ).
 • Nút lệnh Thêm tuyến: Thêm một tuyến mới (thêm một cột mới để nhập các điểm trên tuyến)
 • Nút lệnh Kiểm tra: Tính toán kiểm tra các sai số khép của từng tuyến đo.
 • Nút lệnh Thoát: Thoát khỏi chức năng kiểm tra tuyến trở về cửa sổ chương trình bình sai.

*Menu Trợ giúp: Có menu con "Hướng dẫn sử dụng chương trình"        

Hộp thoại Chọn thông số: Ta phải chọn các thông số sau:

4. Các tiện ích soạn thảo số liệu của bảng

       Các bảng nhập dữ liệu như: Nhập điểm gốc, nhập phương vị gốc, nhập góc đo, nhập cạnh đo... Các bảng nhập có các tiện ích soạn thảo như cắt, dán, sao chép, chèn hàng, xóa hàng, tự động sắp xếp tên điểm theo vần alphabet..v.v., cụ thể như sau:

 • Khi nhập điểm gốc

         * Menu nhập tên điểm tự động: có thể nhập phần tên điểm giống nhau của các tên điểm ví dụ GPS-1, GPS-2,...,GPS-n, trong đó phần tên điểm giống nhau là "GPS-".Mỗi khi nhấn phím Enter thì ô tiếp theo sẽ có sẵn chữ "GPS-" ta chỉ việc nhập thêm phần tên điểm còn lại ví dụ "1" ta có điểm GPS-1.

 • Khi nhập tuyến đo

         * Khi nhập tuyến đo chương trình cũng cho phép tự động nhập phần tên điểm giống nhau hoặc tự động nhập tên điểm tiếp theo khi đo theo một tuyến liên tiếp.

         +Tùy chọn "Tự động nhập tên cho cột 1,2": Chương trình sẽ nhập tên điểm tự động là "DC-" vào các cột 1 và 2 tương ứng với các cột nhập tên điểm đầu và điểm cuối của cạnh đo.

         +Tùy chọn "Đoạn đo chênh cao(A-B, B-...)": Chương trình sẽ nhập tên điểm tự động cho cạnh hoặc phương vị tiếp theo ví dụ: Cạnh đo thư i là "DC-1" - "DC-2" thì cạnh đo thứ i+1 là "DC-2" - nếu ở ô nhập tên ta đánh "DC-" thì cạnh tiếp theo sẽ là "DC-2" - "DC-" vậy ta chỉ cần nhập thêm ví dụ "3" là ta có điểm "DC-3". Do đó việc soạn thảo được tự động cho phép ta soạn thảo nhan chóng và tránh được nhầm lẫn.

         Ngoài ra trong quá trình soạn thảo các ô trong bảng chỉ cho phép nhập các ký tự có nghĩa. Ví dụ ô trong bảng nhập điểm gốc thì cột nhập độ cao H không cho phép nhập những ký tự là chữ cái, chỉ cho phép nhập số, do đó tránh được nhầm lẫn trong quá trình soạn thảo.

5. Cách soạn thảo tệp số liệu từ tệp 

CÁCH SOẠN THẢO TỆP SỐ LIỆU

ĐỊNH DẠNG TỆP SỐ LIỆU
GIẢI THÍCH
TencongtrinhTên công trình (một dòng không quá 60 ký tự)
sdg  nd

Các thông số của lưới:

sdg : Tổng số điểm gốc

nd : Tổng số trị đo chênh cao

Tendiem      H

Nhập điểm gốc (số dòng = sdg):

Tendiem : Tên điểm gốc (≤8 ký tự)

H : Cao độ H của điểm (m)

Dau(i)   Cuoi(j)    h(ij)     S/n(ij)

 

Nhập cạnh đo (số dòng = nd):

Dau(i) : Tên điểm đầu đoạn đo (≤8 ký tự)

Cuối(j) : Tên điểm cuối đoạn đo (≤8 ký tự)

h(ij) : Chênh cao đoạn đo

S/n(ij) : Giá trị khoảng cách giữa điểm đầu và cuối (km)

Ví dụ một tệp số liệu mẫu

LUOI QUAN TRAC DAP PHU 12
2 15
RP29   219.080
RP30   219.807
RP29   12CV1  7 -6.238
12CV1  12CV2  1 -2.226
12CV2  RP29   7  4.013
12CV2  12CV3  2 -5.402
12CV2  G1     4  0.054
G1     12CV5  4 -0.117
12CV5  12CV4  1 -2.097
12CV5  12CV6  1 -5.398
12CV5  12CV8  4  0.057
12CV8  12CV7  1 -2.214
12CV8  12CV9  1 -4.673
12CV8  G2     5 -0.847
G2     G3     2  0.206
G3     12CV10 5  0.199
12CV10 RP30   5  5.188


Hỗ trợ online

Lượt truy cập năm 2024: 421592
Hôm nay: 52
Số người đang online: 2
Video giới thiệu
Thăm dò ý kiến
Bạn biết đến DPSurvey thông qua:
Bạn bè giới thiệu
Tìm kiếm trên internet
Tình cờ biết đến
  Xem kết quả
Đánh giá phần mềm DPSurvey
Theo bạn phần mềm này thế nào:
Rất hay
Hay
Bình thường
Không hay
Rất tồi
  Xem kết quả
Đánh giá tính năng phần mềm
Bạn đang sử dụng menu nào:
Xử lý lưới
Quan trắc
Chuyển đổi
Địa hình
  Xem kết quả
Quảng cáo
 
TRANG CHỦ | TIN TỨC | GIỚI THIỆU | TÁC GIẢ | PHIÊN BẢN MỚI | TẢI PHẦN MỀM | LIÊN HỆ | DIỄN ĐÀN
Copyright 2005 by Nguyen Kim Lai
Mobile :0912.612.532
Email : kimlai.mdc@gmail.com